Regulamin

Regulamin strony www.marzenakrysiak.pl

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • Zasady korzystania ze strony internetowej http://marzenakrysiak.pl/ (dalej nazywanej: Strona www),
  • Kwestie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez “1- Obliczanie Szczęścia” Marzena Krysiak, przesłanych poprzez dane kontaktowe zamieszczone na stronie www.
 2. Strona WWW została stworzona w celu przedstawienia podstawowych informacji dotyczących “1- Obliczanie Szczęścia” Marzena Krysiak oraz kontaktu w celu uzyskania profesjonalnej konsultacji przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (dalej nazywanymi: Klienci).

2. Zasady korzystania ze Strony www

 1. Właścicielem i Administratorem Strony www jest Marzena Krysiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą “1 -Obliczanie Szczęścia” Marzena Krysiak w Łodzi ul. Naruszewicza 10/2 kod pocztowy: 93-161, wpisana do CEiDG, NIP 729-108-80-31. Nazwa skrócona : “1 -Obliczanie Szczęścia” (używana w dalszej części regulaminu).

 2. Informacje zawarte na Stronie www stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. “1 -Obliczanie Szczęścia” podejmie starania, aby informacje zawarte na Stronie www były kompletne, poprawne i aktualne, jednakże nie składa żadnych zapewnień ani nie ponosi odpowiedzialności jeśli informacje są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne.

 3. Strona www zoptymalizowana jest do urządzeń typu desktop oraz mobile na przeglądarkach Firefox, Chrome, Internet Explorer.

 4. “1 -Obliczanie Szczęścia” nie ponosi odpowiedzialności za poprawność wyświetlania Strony www, jak również za przerwy w dostępie do Strony www oraz kontaktowaniu się za pośrednictwem danych kontaktowych. 

3. Zasady korzystania z danych kontaktowych

 1. Dane kontaktowe służą jedynie do zainicjowania kontaktu z “1- Obliczanie Szczęścia” oraz ustalenia spotkania w celu świadczenia usług.
 2. Przed przesłaniem zapytania Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania jego treści.
 3. Za pośrednictwem danych kontaktowych można przesłać jedynie dane w formie tekstowej.
 4. Klient otrzymuje odpowiedź na przesłaną wiadomość z poczty elektronicznej (e-mail: obliczanieszczescia@gmail.com), nie później niż w terminie 3 dni (76 godzin) licząc od dnia następującego po dniu otrzymania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta w wiadomości przesłanej do ”1- Obliczanie Szczęścia” za pomocą podanego adresu e-mail (dalej nazwanego: Wiadomość zwrotna).
 5. “1- Obliczanie Szczęścia” nie odpowiada za brak dostarczenia Wiadomości zwrotnej do Klienta w przypadku błędnie podanego adresu e-mail.
 6. Brak Wiadomości zwrotnej – w terminie powyżej 3 dni od dnia następującego po przesłaniu wiadomości jest równoznaczny z brakiem zainteresowania “1- Obliczanie Szczęścia” świadczeniem usług na rzecz tego klienta.
 7. Wiadomości do “1- Obliczanie Szczęścia” zawierające treści powszechnie uznane za wulgarne lub obelżywe i/lub mogące mieć lub mające charakter gróźb karalnych względem jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, według uznania pozostaną bez odpowiedzi lub zostanie na nie przesłana Wiadomość zwrotna informująca o odmowie świadczenia usług.
 8. Wiadomości przesłane na wskazany na stronie adres kontaktowy są poufne. 
 9. Konsultacje są udzielane przez “1- Obliczanie Szczęścia” po ustaleniu i zaakceptowaniu terminu i kosztów usługi zleconej.
 10. Przesłanie przez Klienta treści określonej w §3 ust. 3 na adres mailowy stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy o świadczenie usług i zgodę na przesłanie Odpowiedzi zwrotnej drogą elektroniczną.
 11. W sytuacji, gdy “1- Obliczanie Szczęścia” nie będzie mógł, niezależnie od przyczyny, wykonać usługi obejmującej zgodnie ze złożonym zapytaniem i ew. po uzyskaniu dalszych informacji i/lub dokumentów, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 12. “1- Obliczanie Szczęścia” i osoby działające w jego imieniu mogą porozumiewać się elektronicznie z Klientem, jego personelem, doradcami i innymi osobami działającymi w jego imieniu i na jego rzecz po otrzymaniu danych kontaktowych takich osób od Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za ryzyka wynikłe z tytułu korzystania z takiej komunikacji (obejmujące m.in. opóźnienia, groźbę przechwycenia i nieupoważnionego dostępu do takiej korespondencji, jak też ryzyko wirusów), chyba że szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej “1- Obliczanie Szczęścia” lub osób działających w jej imieniu.
 13. “1- Obliczanie Szczęścia” i Klient będą odpowiedzialne we własnym zakresie za utrzymywanie i ochronę własnego bezpieczeństwa i systemów komunikacji elektronicznej.
 14. Klient nie ma prawa do żadnych roszczeń względem “1- Obliczanie Szczęścia” w przypadkach określonych w § 3 ust. 11, 12 i 13 powyżej.

4. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych w celu wykonania usługi

zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 1. W celu uzyskania kontaktu z “1- Obliczanie Szczęścia” poprzez dane wskazane na stronie www Klient powinien podać swoje dane osobowe, w szczególności imiona i nazwiska, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia). Przekazanie ww. danych jest dobrowolne, ale wymagane do wykonania usług.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Marzena Krysiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą : 1- Obliczanie Szczęścia Marzena Krysiak
 3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez “1- Obliczanie Szczęścia” w celu dalszego kontaktu i ewentualnego dalszego wykonania usług (z zakresu numerologii, terapii, i innych mieszczących się w ramach prowadzonej działalności). W przypadku braku takiej zgody, Klient nie akceptuje Regulaminu i może skontaktować się z “1 -Obliczanie Szczęścia” telefonicznie pod numerem + 48 668-479-886. Prośba o wykonanie usługi lub kontakt za pośrednictwem strony www jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 4. Dane osobowe uzyskane przez “1- Obliczanie Szczęścia” będą chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione oraz przechowywane z zachowaniem najwyższych standardów zachowania prywatności.
 5. “1- Obliczanie Szczęścia” po wykonanej usłudze na rzecz danego Klienta nie będzie przetwarzał jego danych osobowych, z zastrzeżeniem wykonywania kolejnych usług na rzecz tego Klienta.
 6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 7. Podanie nieprawdziwych danych osobowych obciąża Klienta. “1- Obliczanie Szczęścia”  nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie korespondencji do Klienta w związku z otrzymanym zapytaniem lub kontaktu z jakimikolwiek osobami trzecimi w związku z otrzymanym zapytaniem, na skutek podania przez Klienta nieprawdziwych, błędnych danych kontaktowych.

5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z treściami i jakością działania Strony www, Klient może kierować mailowo na adres: obliczanieszczescia@gmail.com lub też pisemnie na adres: “1- Obliczanie Szczęścia” 93-161 Łódź ul. Naruszewicza 10/2
 2. “1- Obliczanie Szczęścia”, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji w formie pisemnej.

6. Zapisy końcowe

 1. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od 29.04.2021 r.
 2. “1- Obliczanie Szczęścia” ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu po przesłaniu zapytania do Klienta obowiązuje wersja z dnia przesłania zapytania.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacja Usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku niemożności polubownego zakończenia sporu, będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby “1- Obliczanie szczęścia”.
 4. Obliczanie Szczęścia”, chyba że Klientem jest Konsument – w takim wypadku właściwym dla rozwiązywania sporów będzie sąd miejsca zamieszkania Konsumenta.